Legalisering

Forretningsvilkår

Ved kjøp av tjenester via Autorisering.no, gjelder forretningsvilkårene for moderselskapet Diction AS.

Salgs og leveringsbetingelser for Diction AS

Versjon 10.08.2018

1. Virkeområde og definisjoner

Diction (Diction AS) har som hovedvirksomhet å formidle en profesjonell oversettelse- og korrektur-tjeneste. Følgende betingelser gjelder for all oversettelse og korrektur bestilt gjennom Diction AS (heretter kalt “Diction”) av fysiske eller juridiske personer (heretter kalt “Kunden”). Disse betingelsene har, med mindre annet er avtalt, prioritet i forhold til Kundens generelle vilkår eller betingelser. Kunden leverer tekst e.l. (heretter omtalt som “Materiale”), som skal oversettes eller korrekturleses. Det ferdig oversatte produktet refereres til som “Tjenesten”.

2. Avtaleinngåelse, pris og angrerett

Kunden er pålagt å gi riktig informasjon om omfanget av oppgaven før avtaleinngåelse, f.eks. ved at materialet sendes til Diction i forkant for vurdering. Diction beregner prisen på en bestemt oppgave basert på egen vurdering av oppgavens omfang. Før arbeidet inngangsettes, mottar kunden et tilbud eller en bestillingsbekreftelse, som viser pris, inkludert alle gebyrer, kostnader, leveringskostnader, MVA og andre avgifter. Med mindre annet er spesifisert er alle priser eks. MVA. Hvis det ikke er mulig å gi en fast pris, vil Diction opplyse om grunnlaget for beregning av pris. Med mindre annet er oppgitt, gjelder Dictions tilbud/ordrebekreftelse i maksimalt 10 dager. Diction forbeholder seg retten til å sende tilbud eller ordrebekreftelse via e-post. Diction krever sikkerhet for betaling, hvis det er skulle være nødvendig.

3. Materiale, m.m.

Med mindre annet er avtalt, forplikter Kunden seg til å levere Materiale digitalt på en av følgende måter: Ren tekstfil (ASCII-format), PDF-fil, bilde (JPEG, PNG og GIF er akseptert), Rich Text Format-dokument, Microsoft Word-dokument eller som ukryptert e-post. Kunden er ansvarlig for å sikre at Materialet leveres i et format som kan åpnes av Diction, uten behov for å benytte seg av spesielle plug-ins eller lignende. Hvis Kunden etter avtaleinngåelse kommer med endringer i Materialet, inkludert oppgavens omfang, har Diction rett til å regulere avtalt pris og utsette leveringstidspunktet i henhold til endringer. Diction er ikke på noen måte forpliktet til å godta endringer av Materialet, dersom dette introduseres etter inngåelse av avtalen. Kunden er forpliktet til å informere Diction skriftlig i forkant av avtaleinngåelsen om alle spesielle vilkår knyttet til gjennomføring av oppdrag, inkludert hensyn til spesifikke krav til terminologien, juridisk språk og liknende. Kunden gjøres uttrykkelig oppmerksom på at Diction ikke er forpliktet til å benytte seg av autorisert eller profesjonelt utdannede tolker eller oversettere.

4. Tjenesten og levering

Tjenesten omfatter bare den avtalte oversettelse eller korrekturlesing. Diction har rett til, uten kundens samtykke, å foreta lay-out-messige endringer m.m., inkludert endring av skrifttype, tekststørrelse, farger, fil-format, oppsett og liknende. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, har Diction alltid rett til å lever Tjenesten som ren tekstfil, Word-dokumentet, PDF-dokument, bilde-fil eller e-post. Diction er berettiget til å benytte seg av tjenestene til underleverandører eller andre tredjeparter, inkludert uavhengig frilans-oversettere, uten videre samtykke fra kunden. Leveringstidspunkt avtales med kunden. Med mindre annet er avtalt angående leveringstid, skal levering skje senest 30 dager etter at Diction har mottatt materialet i sin helhet. Levering på avtalt leveringsdato skal anses fullbyrdet når dette har skjedd før midnatt, gjeldende dato. Diction har rett til å utsette eller stanse pågående eller nye oppdrag, dersom betaling ikke er mottatt for tidligere avleverte oppdrag. Hvis leveringsdatoen ikke innfris, som følge av spesielle omstendigheter, som ikke er grunnet forhold underlagt Diction, har Diction rett til å utsette levering eller eventuelt oppheve avtalen. I slike tilfeller er ikke Kunden berettiget å kreve rabatter, erstatning, kompensasjon eller annen form for godtgjørelse. Spesielle vilkår omfatter, men er ikke begrenset til, brann, ulykker, streik, opprør, krig, transportproblemer, samt inngripen av offentlige myndigheter.

5. Fakturering, m.m.

Diction sender faktura elektronisk. Hvis Kunden ønsker papirfaktura tilsendt, kan et tilleggsgebyr på inntil 100,- påføres fakturaen av Diction. Privatkunder må betale faktura på forhånd. Bedriftskunder har forfallsdato 14 dager etter fakturadato. Betaling regnes som innfridd når den er rettet til Dictions bankkonto som er angitt på fakturaen. Ved betaling etter forfallsdato tilkommer et tillegg på 2,5% av totalbeløpet per påbegynte måned. Endringer av betalingsvilkår må skje skriftlig mellom partene (som kan være via e-post). Betaling må gjøres opp i tide, selv om klage har blitt sendt, eller i de tilfeller der Materiale/Tjenesten er sendt til ytterligere godkjenning i kundens interne/eksterne-avdelinger.

6. Feil, mangler og ansvar

Hvis kunden finner feil eller defekter i leverte Tjeneste, må klage rettes umiddelbart til Diction, og skal være mottatt av Diction ikke senere enn 4 dager etter levering av tjenesten. Fremstilling av klage skal ikke under noen omstendighet frita kunden for sine umiddelbare betalingsforpliktelser. Reklamasjon skal skje skriftlig via e-post til Diction med en klar og presis angivelse av feilen som kunden har funnet. Hvis det er feil eller utelatelser vil det rettes opp av Diction. Rettelser skal gjøres vederlagsfritt dersom det kan påvises at feilen kan tilskrives Diction.

Hvis kunden selv foretar rettelser eller endringer i Tjenesten uten avtale med Diction, eller hvis kunden overskrider reklamasjonsfristen, bortfaller rett til utbedring, kompensasjon, prisavslag og erstatning. Diction har rett til å belaste Kunden ytterligere dersom korrigeringer ønskes utført etter reklamasjonsfristen på 4 dager, med mindre annet er avtalt.

Den leverte Tjenesten kan utelukkende benyttes til lovlige formål. Diction kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som et direkte eller indirekte resultat av mangelfull eller forsinket oversettelse, osv. Det er Kundens ansvar for å etterkontrollere oversettelsen når Materialet eller Tjenesten forventes å ha vidtrekkende helsemessige, økonomiske, politiske, sosiale eller menneskelige konsekvenser. Likeledes er Kunden forpliktet til å varsle om slike potensielle konsekvenser ovenfor Diction i forkant av avtaleinngåelse. Dictions ansvar er til enhver tid begrenset til et maksimumsbeløp tilsvarende det samlede honorar. Dog kan det maksimale erstatningsansvaret i alle tilfeller, maksimalt beløpe seg til 3000,- kr.

7. Angrerett, heving av bestilling m.m.

Dersom Tjenesten inneholder betydelig feil, har Kunden rett til å heve kjøpet. Diction skal likevel gis anledning til å rette eventuelle feil og mangler innen rimelig tid. I tilfelle der Kunden hever kjøpet er kunden forpliktet til å destruere alle kopier av den leverte Tjeneste, komplette så vel som påbegynte. Kunden kan i så tilfelle ikke benytte seg tjenesten, helt eller delvis.

Diction har rett til å heve avtalen helt eller delvis, eller utsette fullbyrdelse av avtalen hvis kunden kommer under konkursforhandlinger, avvikling eller moratorium.

Kunden gir samtykke til igangsettelse av oppdraget når kunden har godtatt Dictions tilbud eller ordrebekreftelse. Hvis Kunden opererer utenfor sitt vanlige fagområde, har kunden 14 dagers angrerett i forhold til Forbrukeravtalelovens § 18. Denne angreretten bortfaller i det øyeblikket oversettelsen eller korrekturarbeidet er påbegynt. Bedriftskunder har ikke angrerett.

Diction er berettiget, men ikke forpliktet til, å imøtekomme kundens mulige ønske å oppheve avtalen, hvor Diction i slike tilfeller kan kreve en skjønnsmessig godtgjørelse for det arbeidet som allerede er utført. I slike tilfeller skal Diction levere den delen av Tjenesten som har blitt fullført frem til Kundens heving av avtalen.

8. Konfidensialitet, m.m.

Alle Dictions oversettere er underlagt taushetsplikt med hensyn til de oversettelses- og korrekturlesingsoppgaver de påtar seg. Dette gjelder også for frilans-oversettere som utfører oppdrag for Diction.

9. Immaterielle rettigheter, m.m.

Kunden garanterer at Kunden har alle nødvendige rettigheter til materialet som skal oversettes. Diction kan derfor ikke holdes ansvarlig for eventuelle krav som kan oppstå som følge av at Kunden ikke har overholdt de nødvendige krav til rettigheter til materialet.

Diction, eller den som Diction gir tilgang, har rett til å fremstille reproduksjon av materialet i den grad det er nødvendig for forsvarlig utførelse av oppgaven. Diction beholder opphavsretten til enhver Tjeneste utført av Diction eller en av Dictions tilknyttede tredjeparter, med mindre annet er avtalt. Kunden er pliktig å følge rettslig krav til opphavsmann og referering, noe som inkluderer korrekt bruk av kildehenvisning.

10. Lovvalg og verneting

Forholdet mellom Kunden og Diction er underlagt den danske lovgivning. Enhver sak som omfattes av disse forholdene må fremstilles for retten i Lyngby, i Danmark.

11. Personvern, sikkerhet og personopplysninger

I forbindelse med bestillingen, godtar du Diction lagre og bruke informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. Diction vil ikke avsløre din personlige informasjon til tredjepart. Under Privacy Act, har du behov, en gang i året, retten til å være en del av den informasjonen vi har lagret om deg. Vi forbeholder oss retten til å bruke e-post for å sende markedsføring og nyhetsbrev 

12. Øvrige bestemmelser

Kunden forplikter seg til å avstå fra å kontakte Dictions oversettere eller tilknyttede frilans-oversettere direkte for å kreve levering av oversettelse eller korrektur som ikke omfattes av en signert avtale om oversettelse eller korrektur inngått med Diction. Forpliktelsen avsluttes uten videre 4 år etter Kundens siste oversettelse- eller korrekturavtale med Diction. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre erstatningsansvar.

Ring oss på +47 408 88 803
Vi er også tilgjengelig via chat. Der snakker du med en av våre medarbeidere som er klare til å svare på dine spørsmål mellom 08:30-16:30.
Autorisering.no
Fridtjof Nansens plass 4
0160 Oslo
Norge
+47 408 88 803
Org.nr.: 919 257 121